نجات از جزیره خود تحریمی

نجات از جزیره خود تحریمی

یکشنبه, 07-10-99 | 14:51:37

این روزها موضوع بررسی لوایح اف ای تی اف در حالی مطرح می شود که این موضوع از نگاه کارشناسان اقتصادی بوده اما پای اختلافات سیاسی وسط آمده است.